Sign in

Eastplayers

Trong giai đoạn đầu mới mở công ty, mỗi cá nhân của Eastplayers là những thành viên đến từ các công ty khác nhau. Ở mỗi công ty, bọn mình lại có 1 kiểu quản lý git tree khác nhau. Nên ngay trước khi bắt đầu làm việc, bọn mình đã thống nhất sẽ tìm hiểu và xây dựng 1 bộ quy tắc về git flow phù hợp để sử dụng cho tất cả project đang chạy. Bọn mình sẽ không áp dụng cứng nhắc 1 git management cho tất cả project. …

Eastplayers

We are the players from the East of the globe. We are not only expertise at technical, but we play with technical.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store